Het gebruik van facilitaire diensten wordt op verschillende beleidsniveaus actief ondersteund. Facilitaire diensten zijn ook een van de strategieën die door de World Port’s Climate Initiative aanbevolen wordt om de milieu-impact van schepen te reduceren. Maatregelen worden genomen en goedgekeurd om het gebruik van facilitaire diensten aan te moedigen en alzo de vooropgestelde milieu-normen te behalen. Om deze doelstellingen te realiseren werd een platform opgericht.

Het platform heeft volgende doelstellingen:

  • De coördinatie van alle initiatieven van binnenvaartschippers en waterweg beheerders/gemeentelijke havenbedrijven om te beantwoorden aan de strikte noden en decretale verplichtingen.
  • Het zoeken naar oplossingen die de meerwaarde van facilitaire diensten ten volle benutten.
  • De gezamenlijke/gecoördineerde visie over infrastructuur ontwerp, beheer en onderhoud uit te werken.
  • De harmonisatie van het betalingssysteem
  • De coördinatie bij de opmaak van een samengestelde overzichtskaart met de bestaande installaties van facilitaire diensten en de zones waar deze zou moeten voorzien worden.
  • De coördinatie van acties richting het federale beleid (bv. overleg inzake fiscaliteit).

 

 

 

 

De infrastructuur van facilitaire diensten biedt schepen aan de kade de mogelijkheid hun hulpmotoren af te zetten en gebruik te maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet aan de wal. Immers, door het  aanbieden van elektriciteit vanaf de wal zijn de ecobaten meervoudig. Zo zijn er belangrijke reducties voor meerdere polluenten zoals NOx, SO2, VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en fijn stof afkomstig van de emissies van dieselmotoren. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit in de omgeving van de kade minder belast. Daarnaast worden geluidsoverlast en overige trillingen lokaal vermeden. De inzet van facilitaire diensten dringt eveneens het primaire energieverbruik per gegenereerde kWh terug, wat een significante impact heeft op de uitstoot van CO2.

Het betalen van deze faciliteiten dient eveneens op eenvoudige wijze te gebeuren. Hieronder geven wij u graag een schematische voorstelling.